นายอนิรุทธ์  ชัยเสวก
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
     
 
ว่าที่ร.ตหญิงอรุโณทัย  กาวน
 
นายพีระพัฒน์  ประภาสโนบล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
หัวหน้างานส่งเสริมกีฬา
     
 
ว่าที่ร.ตหญิงนาตยา แก้วอ้น
 
นายเฉลิมศักดิ์  หาญอยู่
หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
นักวิชาการศึกษา
     
นายประสงค์  ไทยสง่า
นางหยกฟ้า  ขำปลื้มจิต
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นายจรินทร์ ม่วงมัน
 
นางวันดี  พรมโห้
ช่างเทคนิค
 
เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ
   
   
   
   
     
   
Copyright 2015 Rajabhat Pibulsongkram University. All Rights Reserved.