นายอนิรุทธ์  ชัยเสวก
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
e-mail : anirutnakrub@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9214443 , 084-5069159
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9670
     
 
นายกฤตดนัย ไทยสง่า
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุโณทัย กาวน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
 
ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารทั่วไป
e-mail : kitdanai.t@psru.ac.th
 
e-mail : arunothai.k@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 094-8239944
 
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1171648
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9670
 
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9671
     
     
 
นางหยกฟ้า ขำปลื้มจิต
 
นายพีระพัฒน์  ประภาสโนบล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
 
ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมกีฬา
e-mail : yokfa.k@psru.ac.th
 
e-mail : papasanobongig@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9562859
 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7027081
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9671
 
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9673
     
     
นายทองสุข เทียมราช
นายสาธิต  มณีโชติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกีฬา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกีฬา
e-mail : changthongsuk34@gmail.com
 
e-mail : Sathit.ma@psru.ac.t
เบอร์โทรศัพท์ : 080-4066534
 
เบอร์โทรศัพท์ : 099-2125699
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9673
 
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9673
     
     
นายบุญเตียง จันทาศรี
 
นายประสงค์ ไทยสง่า
ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนากีฬา
e-mail : bunteang.c@psru.ac.th
 
e-mail : prasong.t@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6732555
 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4611441
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9673
 
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9672
     
     
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา  แก้วอ้น
 
นางวันดี  พรมโห้
ตำแหน่ง .เจ้าหน้าที่งานพัฒนากีฬา
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟิตเนสและสระว่ายน้ำ
e-mail : nattaya.ka@psru.ac.th
 
e-mail : wandiphomho@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2723452
 
เบอร์โทรศัพท์ : 083-9500911
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9672
 
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9661
     
     
นายจรินทร์  ม่วงมัน
นางสาวยุพา  ศรีนวล
ตำแหน่ง .ช่างเทคนิค
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟิตเนสและสระว่ายน้ำ
e-mail : charinkaka@gmall.com
e-mail : yupa.sr@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6078784
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6694412
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9661
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9661
     
     
     
   
Copyright 2015 Rajabhat Pibulsongkram University. All Rights Reserved.